Polityka Prywatności

 1. Administatorem danych osobowych jest Maciej Klocek, działający pod firmą: „Guliwer” podróże dalekie i bliskie. Przyczepki rowerowe, bagażniki samochodowe Maciej Klocek z siedzibą w miejscowości Siedlec 234, 32-065 Krzeszowice, Polska; adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected] wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), NIP 5130043973, REGON 369514138.
 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanim danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- rozporządzenie o ochronie danych- zwane dalej ,,RODO”. Tekst rozporządznia RODO znajduje się pod następującym linkiem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 3. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych organom powołanym do nakładania i egzekwowania opłat za korzystanie z dróg publicznych zgodnie z treścią ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) oraz grzywien wymierzonych na podstawie z dnia 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń (DZ. U. Nr 12, poz. 11.4) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.11.2003 r. w sprawie wysokości grzywien i nakładania w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023). Jednocześnie jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny „Wynajmujący” zostałby obciążony ww. opłatami lub opłatami o podobnym charakterze, Najemca zobowiązuje się zwrócić ww. opłaty.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją umowy najmu. Dane osobowe Wynajmującego, które będą przetwarzane w związku z realizacją umowy najmu to: seria i numer dowodu osobistego, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.
 5. Administrator jest odpowiedzialny i zapewnia, że gromadzone przez niego dane są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów; przetwarzane zgodnie z prawem i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, przechowywane w postaci umożlwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (m.in. ochrona przed ich niezgodnym z prawem przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem za pomocą odpowiednich środków np. technicznych)
 6. Każda osoba, której dane przetwarza Wynajmujący ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 7. Wynajmujący nie ponosi konsekwencji podania błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych przez Najemcę.
 8. Dane będą przechowywane przez Wynajmującego przez okres 1 miesiąca.
 9. Najemca ma prawo do wniesienia sprzeciwy wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu cofania zgody.
 10. Najemca ma prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
 11. Najemcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.