Regulamin

Regulamin korzystania z usług firmy „GULIWER”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Wypożyczalnia „Guliwer” prowadzona jest przez Macieja Klocek, działającego pod firmą: „Guliwer” podróże dalekie i bliskie. Przyczepki rowerowe, bagażniki samochodowe Maciej Klocek z siedzibą w miejscowości Siedlec 234, 32-065 Krzeszowice, Polska; adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected] wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), NIP 5130043973, REGON 369514138.
2. Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki wynajmu przyczepek rowerowych oraz bagażników samochodowych.
3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a) Wynajmujący – Maciej Klocek, działający pod firmą: „Guliwer” podróże dalekie i bliskie. Przyczepki rowerowe, bagażniki samochodowe Maciej Klocek z siedzibą w miejscowości Siedlec 234, 32-065 Krzeszowice.
b) Cena – cena jednostkowa Usługi wyrażona w złotych polskich, zamieszczona w Cenniku.
c) Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady korzystania z usług firmy „Guliwer” podróże dalekie i bliskie. Przyczepki rowerowe, bagażniki samochodowe Maciej Klocek z siedzibą w miejscowości Siedlec 234, 32-065 Krzeszowice
d) Najemca-pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych,
4. Regulamin może ulec zmianie. Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana w miejscu działalności firmy „Guliwer”.

§ 2
Dane kontaktowe

1. Dane kontaktowe w celach porozumiewania się z Wynajmującym:
a) Telefon kom: 501 288 792
b) E-mail: [email protected]
c) Adres Korespondencyjny: miejscowość Siedlec 234, 32-065 Krzeszowice

§ 3
Zasady ogólne

1. Zawarcie umowy Najmu z Wynajmującym jest jednoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy najmu.
2. Przedmiotem umów najmu są lekkie przyczepki rowerowe oraz bagażniki samochodowe, znajdujące się w ofercie handlowej Wynajmującego.
3. Najemcą może być osoba, która:
a) ukończyła 18 lat,
b) posiada i przedstawi Wynajmującemu ważny dokument stwierdzający tożsamość osoby, tj. dowód osobisty albo paszport wymagany w szczególności w przypadku obywateli spoza Unii Europejskiej,
c) posiada i przedstawi Wynajmującemu ważne, od co najmniej 2 lat, prawo jazdy uprawniające do kierowania pojazdem, a w przypadku obywateli spoza Unii Europejskiej – międzynarodowe prawo jazdy,
d) figuruje w dowodzie rejestracyjnym samochodu używającego bagażnik lub posiada udokumentowane prawo do dysponowania nim.
e) w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wszelkie czynności związane z zawarciem umowy najmu może dokonywać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z wypożyczalni oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
4.Najemca na podstawie zawartej umowy najmu z Wynajmującym ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za przedmiot najmu od momentu jego wydania do momentu zwrotu.
5.Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w przedmiocie najmu w trakcie trwania umowy najmu.
6.Przedmiot najmu stanowi własność Wynajmującego. Przedmiot ten może posiadać wyposażenie dodatkowe, co zostanie szczegółowo wskazane w umowie najmu.

§ 4
Warunki wynajmu i zwrotu

1. Zawarcie umowy następuje w chwili jej podpisania przez Wynajmującego i Najemcę. Czas trwania najmu jest ściśle określony w umowie. O wszelkich zmianach czasu trwania umowy lub o zmianie terminu zwrotu przedmiotu najmu, Najemca jest zobowiązany powiadomić Wynajmującego drogą telefoniczną (pod numerem 501288792), lub drogą mailową na adres [email protected]).
2. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym w umowie terminie, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 150 % stawki dziennej (liczonej od stawki wypożyczenia na 1 dzień) pomnożonej przez liczbę dni zwłoki. Kwota kary zostanie rozliczona z kaucji a w przypadku przekroczenia wartości kaucji, Najemca zobowiązuje się dopłacić różnicę gotówką w dniu zwrotu sprzętu.
3. W dniu zawarcia umowy Najemca przekazuje Wynajmującemu przedmiot najmu fabrycznie kompletny, pozbawiony wad oraz wyposażony zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące stanu technicznego przedmiotu najmu Najemca jest zobowiązany zgłosić u Wynajmującego w dniu zawarcia umowy
5. Przed wydaniem przyczepki/bagażnika Najemca pozostawia umowną kaucję zwrotną na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych przez Najemcę.
6. Najemca zobowiązuje się do zwrotu wynajętej przyczepki bądź bagażnika w nienaruszonym stanie technicznym, z kompletem dokumentów oraz kompletnym wyposażeniem.
7. Zakazuje się używania Przedmiotu najmu w stanie nietrzeźwości, po spożyciu leków halucynogennych i narkotyków. Nie może być również używany wbrew przepisom drogowym i innym.
8. Najemca zobowiązuje się nie odstępować przedmiotu najmu osobom trzecim, jeżeli uprzednio nie wskazał tych osób i ich danych osobowych w umowie najmu.
9. Opłata za wynajem pobierana jest z góry za cały zadeklarowany okres wynajmu zgodnie z cennikiem Wynajmującego.
10. Okres wynajmu rozpoczyna się od daty i godziny wypożyczenia. Istnieje możliwość przedłużenia okresu wynajmu po uprzednim uzgodnieniu tego z Wynajmującym. Poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy. Wynajmującemu przysługuje prawo odmowy przedłużenia okresu najmu.
11. Najemca oświadcza, że został poinstruowany i przeszkolony w zakresie obsługi przedmiotu najmu i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag bądź zastrzeżeń.
12. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu – uszkodzonego lub brudnego, Najemca ponosi kwotę równą poniesionym kosztom naprawy, mycia. Jeżeli koszty naprawy będą przekraczały wysokość kaucji, Najemca zobowiązuje się dopłacić różnicę pomiędzy wysokością kosztów naprawy a kaucją.
13. Najemca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający z jego prawidłowej eksploatacji.
14. Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 11-18, a w soboty od 10-18. Dopuszczalna jest rezerwacja telefoniczna lub mailowa. Wynajmujący zastrzega możliwość zmiany godzin pracy wypożyczalni.
15. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość zabezpieczenia ładunku oraz sposobu jego transportu. Zabrania się przekraczania dopuszczalnej ładowności przyczepki rowerowej bądź bagażnika.
16. W przypadku stwierdzenia przez Najemcę jakichkolwiek wad, uszkodzeń lub braków jest on zobowiązany wpisać je do protokołu przekazania jako swoje uwagi. Brak takich wpisów oznaczać będzie, że wszelkie uszkodzenia lub braki zostały spowodowane przez Najemcę i ponosi on za nie odpowiedzialność na warunkach opisanych w „Umowie najmu”.
17. Jednostką rozliczeniową dla potrzeb umowy jest okres 24 godzin zwany dalej dobą najmu, stanowiący minimalny okres, na jaki może być zawarta umowa. Doba najmu rozpoczyna się o godzinie wydania przyczepki bądź bagażnika w danym dniu i trwa do upływu takiej samej godziny następnego dnia.
18. Wynajmujący może odmówić zawarcia umowy najmu bez podania przyczyny.
19. W przypadku nie zwrócenia przedmiotu najmu z jakichkolwiek przyczyn Najemca pokryje Wynajmującemu kwotę wartości nie zwróconego przedmiotu wg cen zakupu (cena detaliczna).

§ 5
Opłaty

1. Strony ustalają stałą stawkę najmu określoną w „Umowie najmu”.
2. Najemca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu w miejscu i dniu, ustalonym w umowie oraz w stanie z dnia zawarcia umowy najmu
3. Wszelkie opłaty podane są w PLN i są to kwoty brutto. Płatność następuje na podstawie paragonu lub rachunku wystawionego przez Wynajmującego w momencie wydania przedmiotu najmu. Płatności można dokonywać przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego lub gotówką.
Z zastrzeżeniem, że płatność dokonana przelewem winna być zaksięgować na rachunku bankowym Wynajmującego w momencie zawarcia umowy najmu.
4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany cennika Usług.
5. Dostępność sprzętu jest potwierdzana drogą mailową lub telefonicznie. Po uzyskaniu potwierdzenia dostępności sprzętu w danym terminie, należy wpłacić opłatę aktywującą rezerwację (zadatek) w wysokości 50 zł na konto: 15 1240 4243 1111 0010 9008 0574, z dopiskiem „opłata aktywacyjna” w terminie 24 godzin od otrzymania potwierdzenia. Po podpisaniu Umowy Najmu opłata aktywująca rezerwację zostanie wliczona w poczet ceny za najem przyczepki. Po zaksięgowaniu wpłaty Najemca otrzymuje potwierdzenie rezerwacji drogą mailową.
6. Anulowanie rezerwacji możliwe jest najpóźniej na 5 dni przed deklarowaną datą wypożyczenia sprzętu; wówczas opłata aktywująca rezerwację jest zwracana na rzecz Najemcy. Po tym terminie zadatek nie podlega zwrotowi. Zadatek nie jest zwracany również w przypadku braku odbioru sprzętu w umówionym terminie.
7. Tytułem zabezpieczenia umowy najmu pobierana jest od Najemcy kaucja w wysokości 300 zł Kaucja jest płatna w formie gotówki w dniu wydania przedmiotu najmu lub przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego
na 3 dni przed wydaniem przedmiotu najmu.
8. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy po zwrocie nieuszkodzonego przedmiotu Najmu w terminie do 2 dni od zwrotu przyczepki/bagażnika, w takiej samej formie jak została wpłacona (przelew lub płatność gotówką).

§ 6
Dane osobowe

1.Administatorem danych osobowych jest Maciej Klocek, działający pod firmą: „Guliwer” podróże dalekie i bliskie. Przyczepki rowerowe, bagażniki samochodowe Maciej Klocek z siedzibą w miejscowości Siedlec 234, 32-065 Krzeszowice, Polska; adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected] wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), NIP 5130043973, REGON 369514138.
2. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanim danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- rozporządzenie o ochronie danych- zwane dalej ,,RODO”. Tekst rozporządznia RODO znajduje się pod następującym linkiem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
3. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych organom powołanym do nakładania i egzekwowania opłat za korzystanie z dróg publicznych zgodnie z treścią ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) oraz grzywien wymierzonych na podstawie z dnia 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń (DZ. U. Nr 12, poz. 11.4) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.11.2003 r. w sprawie wysokości grzywien i nakładania w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023). Jednocześnie jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny „Wynajmujący” zostałby obciążony ww. opłatami lub opłatami o podobnym charakterze, Najemca zobowiązuje się zwrócić ww. opłaty.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją umowy najmu. Dane osobowe Wynajmującego, które będą przetwarzane w związku z realizacją umowy najmu to: seria i numer dowodu osobistego, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.
4. Administrator jest odpowiedzialny i zapewnia, że gromadzone przez niego dane są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów; przetwarzane zgodnie z prawem i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, przechowywane w postaci umożlwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (m.in. ochrona przed ich niezgodnym z prawem przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem za pomocą odpowiednich środków np. technicznych)
5. Każda osoba, której dane przetwarza Wynajmujący ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
6. Wynajmujący nie ponosi konsekwencji podania błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych przez Najemcę.
7. Dane będą przechowywane przez Wynajmującego przez okres 1 miesiąca.
8. Najemca ma prawo do wniesienia sprzeciwy wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu cofania zgody.
9. Najemca ma prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
10. Najemcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Najemca zobowiązany jest do uregulowania należności z tytułu wynajmu przedmiotu najmu najpóźniej w dniu zawarcia umowy najmu.
2. W przypadku zwrotu Przedmiotu najmu przed terminem nie będą zwracane Najemcy należności za pozostały czas wynajmu.
3. Wynajmujący ma prawo do zmiany cen na wyższe (spowodowane np. wzrostem kosztów). Powyższe zmiany nie mogą być dokonywane przez Wynajmującego podczas trwania zawartej wcześniej umowy najmu.
4. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji umowy oraz na przekazywanie ich osobom trzecim, wyłącznie w wypadku wystąpienia roszczeń ubezpieczeniowych bądź prawnych.
5. W razie nieważności lub niemożności wcielenia w życie którejś z regulacji zawartych w regulaminie, reszta regulacji pozostaje w mocy prawnej.
6. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwić drogą porozumienia.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.05.2018 roku.